กิจกรรมของสมาคมนิวเคลียร์ ประกอบด้วย
การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดวิทยากร บรรยายทางวิชาการ ในการอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการ

  • การจัดทัศนศึกษาทางวิชาการ แหล่งพลังงาน ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559
The Recent Status of Nuclear Technology Development in Thailand
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดทัศนศึกษาด้านพลังงาน 19-23 ก.พ. 2559
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559  หรือ SETA 2016 
คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ทัศนศึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2558
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภัยจริงหรือ” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 352 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สมาคมนิวเคลียร์ฯ จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จตุจักร กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์ฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
สมาคมนิวเคลียร์ฯ เข้าพบ รมว.พลังงาน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2557
สมาคมนิวเคลียร์ฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่อง Asia Pacific Leadership Network on Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (APLN)
สมาคมนิวเคลียร์ฯ จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้าน Nuclear Fusion ในสหภาพยุโรป เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สมาคมนิวเคลียร์ฯ จัดทัศนศึกษาแหล่งพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 8-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สมาคมนิวเคลียร์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร ภาพจากการประชุม
สมาคมนิวเคลียร์จัดทอดผ้าป่า ณ วัดปรังกาสี และทัศนศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2556
สมาคมนิวเคลียร์ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท พรพลอะนาลิติคอล จำกัด จัดการบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับความมั่นคงของประเทศ” เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง 303 ชั้น 3 ตึกวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์ฯ ถวายพานพุ่มเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมาคมนิวเคลียร์จัดทอดผ้าป่าและทัศนศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวัน 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2556
คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์ฯ พบผู้การ กฟผ. เมื่อ 3 ต.ค. 56
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาและทําบุญทอดผ้าป่า ณ วัดท่าตอน และทัศนศึกษาวัดร่องขุ่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ พระตำหนักดอยตุง และแม่สาย วันที่ 7-10 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์ฯ แสดงความยินดี ต่อ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ โรงแรม สวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค (Swissotel Nai Lert Park Hotel) กรุงเทพฯ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ Atoms for Peace: Meeting Basic Human Needs through Science and Technology โดย Mr. Qu Liang, Head of Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture รายละเอียด
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระืทรวงพลังงาน จัดสัมมนา “Nuclear Energy Development: Lessons Learned after Fukushima Accident” เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 ที่โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา
ดูงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Daya Bay Shenzhen 9 – 11 ตุลาคม 2554 (update)
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Uranium and Plutonium measurements
สมาคมนิวเคลียร์เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 12 (วทน12) วันที่ 1-2 ก.ค. 2554
คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์เข้าพบปลัดกระทรวงพลังงาน
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-8 พ.ย. 2553 ภาพกิจกรรม
ภาพจากการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม 209 อาคาร 3 ตึกวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียร์เข้าพบผู้ว่าการ กฟผ.
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.สันกำแพง จ.เชียบใหม่ เมื่อวันที่ 20-22 พ.ย. 2552
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมและเยี่ยมชม การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสำหรับผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาพจากการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ที่ รร.เมธาวลัย จ.เพชรบุรี
  โครงการอบรม “รังสีไม่ใช่เรื่องไกลตัว..อันตรายหรือไม่??” ในงานเปิดโลกลานเกียร์
สมาคมนิวเคลียร์ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมด้านพลังงานนิวเคลียร์ กฟผ.
สมาคมนิวเคลียร์ ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2551
ผู้แทน CGNPC และ CLP Group เขาพบ ผสทน. และนายกสมาคมนิวเคลียร์
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์” เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม Mandarin Golden Valley Resort เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาดูรายละเอียด
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพฯ – เชียงราย ณ วัดศรีตอนมูล ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ร่วมกับการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม การไฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วันที่ 11 มิถุนายน 2550 ณ การไฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จ. นนทบุรี
สมาคมนิวเคลียร์ฯ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต ต่อ ศาสตราจารย์ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง และ ดร.มนูญ อร่ามรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ณ ห้องบัวขาว อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

   
ภาพจากการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2548
   
 

 

ภาพจากการจัดทัศนศึกษา ของสมาคมนิวเคลียร์ฯ บุรีรัมย์ - อุบลราชธานี และ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 10 - 12 ธ.ค. 2548

   
อัลบั้มภาพจากการจัดการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547  

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546

การประชุมวิชาการ วทน. ครั้งที่ 9

คณะกรรมการฯ แสดงความยินดีต่อ เลขาธิการ ปส.

การประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 29

คณะกรรมการฯ แสดงความยินดี ต่อกรรมการสมาคมฯ

การประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 28

คณะกรรมการฯ อวงยพรปีใหม่ ต่อผู้ว่าการ กฟผ.

การประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 27

ทัศนศึกษา (1) แหล่งพลังงานภาคกลางตอนล่าง ทัศนศึกษา (2) แหล่งพลังงานภาคเหนือ
ทัศนศึกษา (3) แหล่งพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทัศนศึกษา (4) แหล่งพลังงานภาคใต้ตอนล่าง
ทัศนศึกษา (5) แหล่งพลังงานภาคใต้ตอนล่าง