สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand

หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link ติดต่อเรา

กิจกรรมของสมาคมนิวเคลียร์


ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

การพบปะหารือ ลงนาม MOU กัน JICC (JAIF International Cooperation Center)
วันที่ 11 มิถุนายน 2562

Meeting with CGN, Aug. 9,2018 Discussion between NST comittee led by Major general Dr Chainarong Cherdchu and Mr. Liu Yun Li, CGN on past achievements and planning for acitivities in 2018 - 2019, August 9 2018 Bangkok, Thailand
การหารือระหว่าง คณะกรรมการของ สนท. นำโดย รศ. พล.ต. ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู และนายหลิว หยุน หลี่ บริษัท China General Nuclear Power Corporation เกี่ยวกับความสำเร็จที่ผ่านมาและการวางแผนเพื่อการดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 - 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กรุงเทพมหานคร

CNNC เข้าเยี่ยมพบสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 China National Nuclear Corporation (CNNC) นำโดยนาย Yu Jianfeng ประธานบริษัท นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมพบคณะกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย นำโดย ร.ศ.พลตรี ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคม โดยมี ดร. ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมทำหน้าที่นำเสนอภารกิจและกิจกรรมต่างๆของสมาคม

MOU signing NST - CGN MOU signing ceremony between The Nuclear Society of Thailand and China General Nuclear Power Corporation, and facility visit to the nuclear power station, Fangchengang, Nanning, China, November 2017
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยกับ บริษัท China General Nuclear Power Corporation และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchengang Nanning ประเทศจีน พฤศจิกายน 2560

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น


กิจกรรมสมาคมนิวเคลียร์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
26 - 27 มค. 2562   รายะเอียดเพิ่มเติม


การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดวิทยากร บรรยายทางวิชาการ ในการอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการ

การเสวนาเรื่อง “อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด”
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม Golden Tulip Sovereign Rama9 กรุงเทพมหานคร
รายะเอียดเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษ
American and Global Nuclear Technology Development: Fission and Fusion
โดยดร.วิสันต์ เหลืองดิลก วิศวกรที่ปรึกษาอาวุโส จากบริษัท Fauske & Associates, LLC
ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสวทช. ถ.โยธี

การเสวนา
“แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ยุคใหม่ในระดับอุดมศึกษา”
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องฟีนิกซ์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภาพบรรยากาศในงาน

สนท. เสวนา "โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0"
เพื่อสร้างความเข้าใจใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย

งาน JICC-EGAT-NST Nuclear Seminar: Lesson Learned from Japan สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ JAIF International Cooperation Center จัดงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ กทม.

การต้อนรับคณาจารย์จาก Tsinghua University สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ China General Nuclear Power Group (CGN) จัดต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การจัดทัศนศึกษาทางวิชาการ แหล่งพลังงาน และการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์ ในภูมิภาคต่าง ๆ

การศึกษาดูงานกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองรองเช็ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๕ –๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เยี่ยมชมกิจการโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ CGN/FCG NPP
ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 กรรมการของ สนท. นำโดย อ.สุพิณ ปัญญามาก ไปดูการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ China General Nuclear Power Corporation ที่มลฑลกวางสี
และไปชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สี่ของโลก ติดพรมแดนจีนและเวียดนาม ทั้งยังมีโอกาสไปกราบผู้เฒ่าอายุ 114 ปีด้วย

เยี่ยมชมกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี สปป. ลาว วันที่ 5-10 ธันวาคม 2561บนสุด