สมาคมนิวเคลียร์ฯ จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จตุจักร กรุงเทพฯ


 

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย(สนท.) จัดให้มีการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ

  • "ปรมาณูไทย ก้าวไปกับ ปส."
    โดย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และหัวข้อ
  • “บทบาทของรังสีรักษาในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบัน”
    โดยพันโทแพทย์หญิง ศิรินทิพย์ ทรงวุฒิวิชัยแผนกรังสีรักษา กองรังสีกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพฯ สาขานิวเคลียร์”
    โดย รศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ ประธานอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการ

  9.00 – 9.15 น. ลงทะเบียน
  9.15 – 9.30 น. เปิดการประชุมโดยนายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
  9.30 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ"ปรมาณูไทย ก้าวไปกับ ปส."
    โดย ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  10.15 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ“บทบาทของรังสีรักษาในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบัน”
    โดย พันโทแพทย์หญิง ศิรินทิพย์ ทรงวุฒิวิชัยแผนกรังสีรักษา กองรังสีกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า
  10.45 – 11.00 น. การบรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพฯ สาขานิวเคลียร์”
    โดย รศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ ประธานอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์
  11.00 – 12.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
    ดำเนินการโดย คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
  12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2557
  วาระที่ 1 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  1.1 ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2557
  วาระที่ 2: เรื่องเพื่อพิจารณา
  2.1 การรับรองงบดุลประจำปี พ.ศ. 2557
  2.2 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  2.3 แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ
    2.3.1 ความคืบหน้าโครงการ SETA 2016 
    2.3.2 โครงการเผยแพร่ ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก เรื่องพลังงานสะอาด
    2.3.3 ความร่วมมือกับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOU กับ สชวท.)
  วาระที่ 3 : เรื่องอื่น ๆ