สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
จัดทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กฟผ. อ.สีคิ้ว วันที่ 26 ส.ค. และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 27 ส.ค. 2559

- โดยมีการบรรยายทางวิชาการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และด้านนโยบายและทิศทางพลังงานของประเทศไทย
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่ ๑ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ การรับรองงบดุลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
๒.๓ การรับรองข้อบังคับสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๖ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่