สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
จัดให้มีการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559

โดยมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Simulating the effect of space radiation using a few MeV proton accelerator” โดย Professor Dr. Harry J. Whitlow 

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ