ร่าง กำหนดการคร่าวๆ

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
ทัศนศึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2561

(ลางานวันที่ 11)

การเดินทางไป จาก กท. ถึงเลย และขากลับจากอุดร ถึงกท. สมาชิกดูแลตัวเอง

สำหรับการทอดผ้าป่า กำลังประสานกับกงศุลลาวที่ย้ายจากขอนแก่น เข้ากระทรวงต่างประเทศของลาวแล้ว.