การบรรยายพิเศษหัวข้อ

Establishment of National Network for Nuclear HRD in Thailand

โดย Dr. Kiyonobu Yamashita จาก JAIF International Cooperation Center (JICC) แห่งประเทศญี่ปุ่น

ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.
โดยมีรายละเอียดร่างกำหนดการ ดังนี้

9.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย Dr. Kiyonobu Yamashita
  จาก JAIF International Cooperation Center (JICC)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. สรุปผล ซัก-ถาม

Presentation

- Establishment of NATIONAL Nuclear HRKD Network Japan Yamashita.pdf

Picture