การประชุมแบบสนทนากลุ่ม "ทิศทางพลังงานไทยกับโยบานโยบายพลังงาน ๔.๐”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

เพื่อจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์เชิงวิชาการ ปัญหา อุปสรรคและประเด็น “ทิศทางพลังงานไทยกับนโยบายพลังงาน ๔.๐”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ความเป็นมาของโครงการ - อุษา กัลลประวิทย์
  2. การปฏิรูปพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย - มนูญ ศิริวรรณ

ภาพ