ทัศนะศึกษาแหล่งพลังงานสะอาด

สมาคมฯ จัดทัศนศึกษา ไปศึกษาดูงานแหล่งพลังงานสะอาด วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการ

ภาพการเดินทาง

2 พย. - โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

3 พย. - บ.อีเอโซล่าร์ รฟฟ.พลังงานแสงอาทิตย์

4 พย. - รฟฟ.เขื่อนแม่งัด

  - โครงการบ้านประหยัดพลังงาน บ้านผีเสื้อ

5 พย. - รฟฟ.เขื่อนภูมิพล

การเดินทาง