รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์ฉายรังสี คลองห้า
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ตามข้อบังคับสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 แก้ไข พ.ศ. 2559 ข้อ 13 การประชุมสมาชิก ข้อย่อยที่ 13.3 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม .......” สมาชิกสมาคมนิวเคลียร์มาประชุมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 63 คน

เริ่มประชุม เวลา 11.30 น.

รศ.พล.ต.ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์ที่ร่วมมือกันทำงานและกล่าวต้อนรับสมาชิก

นายก กล่าวเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล เลขาธิการ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของสมาคมฯ พร้อมทั้ง ได้แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และได้รายงานกิจกรรมของสมาคมประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยสรุปกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

นอกจากนี้ นางวราภรณ์ได้กล่าวต่อไปว่า สมาคมฯ ยังมีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี การจัดประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน จัดทำ White paper ให้เสร็จสมบูรณ์ การเข้าร่วม SETA, Asia Nuclear Business Platform ความร่วมมือกับ JICC, Tohoku University, CGN, CNNC, ANS การสนับสนุนการจัดตั้ง National nuclear HRD network จัดทัศนศึกษา หาสมาชิกรุ่นใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งจัดตั้ง Youth chapter ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก ปรับปรุงเวปไซท์ ปรับปรุงห้องสมาคม และกล่าวต่อไปว่าในการดำเนินงานในปี 2563 สมาคมฯ มีเป้าหมายหลักในเรื่อง “บทบาทของพลังงานนิวเคลียร์ในการต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3 : เรื่องอื่น ๆ

นายกสมาคม ได้แถลงนโยบายการดำเนินการในปี 2563 โดยกล่าวว่า

คณะกรรมการได้นำเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.40 น.

(นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล)
เลขาธิการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชู)
นายกสมาคม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม