การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พศ. ๒๕๖๒
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมศูนย์ฉายรังสี คลองห้า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กำหนดการ

๘.๐๐ – ๙.๓๐ น. รถออกจาก ปส. เดินทางไปยังห้องประชุมศูนย์ฉายรังสี คลองห้า
๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน และ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. การบรรยายพิเศษ “โลกไม่ร้อน ด้วย พลังงานนิวเคลียร์”
โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับสมาชิก และเปิดประชุมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พศ. ๒๕๖๒

ดังมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

  • เลขาธิการรายงาน กิจกรรม ๒๕๖๒
  • เหรัญญิกแถลงงบการเงิน
  • ขอรับรองผู้ตรวจบัญชี
  • นายกแถลง นโยบายปี ๒๕๖๓
  • รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ๒๕๖๒
  • (การประชุมแบบ Launch Meeting)

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
๑๖.๐๐ น.   เดินทางกลับ

รายงานการประชุมใหญ่ 2562

เอกสารการบรรยายพิเศษ “โลกไม่ร้อน ด้วย พลังงานนิวเคลียร์” โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

ภาพบรรยากาศการประชุม