การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
26 - 27 มค. 2562 ณ เขื่อนท่าทุ่งนา กาญจนบุรี

26 มค. 62

27 มค. 62

--

ผู้ติดตามคิด คชจ. ท่านละ 1,000. บาท

แจ้งการยืนยันเข้าร่วมประขุมที่