การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
26 - 27 มค. 2562 ณ เขื่อนท่าทุ่งนา กาญจนบุรี

กำหนดการ

26 มค. 62

27 มค. 62

--

ผู้ติดตาม / สมาชิกรายปี ช่วย คชจ. ท่านละ 1,000. บาท

ภาพ การการเดินทางไป

ภาพ การดูงาน โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา

ภาพ การบรรยาย

ภาพ การประชุม

ภาพ อาหารเย็น การพักผ่อน และ ช่วงเช้า

ภาพ การชมเขื่อนศรีนครินทร์

ภาพ แวะสักการะวัดถ้ำเสือ