สทน. เสวนา
สมาคมฯ โดยการสนับสนุนจากสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดเสวนา
“แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ยุคใหม่ในระดับอุดมศึกษา”

หากท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่สนใจเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ยุคใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องฟีนิกซ์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี พ.ศ.2561
สำรองที่นั่งฟรี

แผ่นประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญชวน

กำหนดการเสวนา

ลงทะเบียน ออนไลน์ ถึงวันที่ 15 สค. 2561
หรือแสกน QR Code