ภาพจากงาน สทน. เสวนา
"โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0"

5 มิถุนายน 2561: พิษณุโลก

บรรยากาศในงาน Slide show