ภาพจากงาน สทน. เสวนา
"โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0"

20 มิถุนายน 2561: สุราษฎร์ธานี

บรรยากาศในงาน Slide show