ภาพจากงาน สทน. เสวนา
"โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0"

27 มิถุนายน 2561: ระยอง

บรรยากาศในงาน Slide show