งาน สทน. เสวนา

"โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0"

11 กรกฎาคม 2561: อุบลราชธานี


วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
เวลา 8:30 - 16:00 น.


บรรยากาศในงาน Slide show