สทน. เสวนา
"โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0"
เพื่อสร้างความเข้าใจใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย