เบญจมาศพันธุ์เกษตรศาสตร์ 60 จากการฉายรังสีแกมมา
บานรับลมหนาวที่ลำพูนและอุดรธานี

เมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคม 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบเบญจมาศพันธุ์กลาย จำนวน 6 พันธุ์ คือพันธุ์ศาสตร์ 60-1, 60-2, 60-3, 60-4, 60-5, 60-6 และพันธุ์เดิม คือ พันธุ์ Teihei อีก 1 พันธุ์ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำไปปลูกทดสอบและขยายผล เบญจมาศพันธุ์เกษตรศาสตร์ 60 ทั้ง 6 พันธุ์ ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการฉายรังสีแกมมากับพันธุ์ Taihei โดยศาสตราตารย์ ดร . สิรนุช ลามศรีจันทร์ เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ได้ทำการวิจัย ที่ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2543

หลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบเบญจมาศพันธุ์เกษตรศาสตร์ 60 ทั้ง 6 พันธุ์ ดังกล่าวแล้ว ทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำไปทำการขยายพันธุ์ เพิ่มจำนวนต้น โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วนำออกปลูกทดสอบ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ใน 3 จังหวัด คือ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และอุดรธานี นำออกปลูกประมาณเดือนกันยายน 2547 การปลูกเลี้ยงทำ 2 แบบ คือ เลี้ยงดอกเดี่ยว และดอกช่อ

เบญจมาศพันธุ์กลายดังกล่าว ได้ออกดอกและบาน ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2547- มกราคม 2548 ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เชิญเกษตรกร และ ผู้สนใจ เข้าชมให้ความเห็น และประเมินพันธุ์กลายในแปลงปลูก รวมทั้งทำการทดสอบอายุการปักแจกัน เนื่องจากพันธุ์กลายเกษตรศาสตร์ 60 และพันธุ์ Taihei มีความสูงโดยเฉลี่ย น้อยกว่าพันธุ์เบญจมาศท้องถิ่น ที่ปลูกสำหรับการตัดดอก ดังนั้น แนวโน้มของการส่งเสริมการปลูก เบญจมาศพันธุ์เกษตรศาสตร์ 60 คือ การปลูกเป็นไม้กระถาง แทนการส่งเสริมให้ปลูกเป็นไม้ตัดดอก เนื่องจากมีข้อดี คือ มีความหลากหลายของสี มีลำต้นใหญ่ แข็งแรง และให้ช่อดอกสวยงาม มีดอกที่บานทน ใช้เป็นไม้กระถางประดับสถานที่ ตามอาคารบ้านเรือน โรงแรม สถานที่ราชการ และที่สาธารณะต่างๆ ได้อย่างสวยงาม

นับเป็นผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งศาตราจารย์ ดร. สิรนุช ลามศรีจันทร์ ได้พยายามทำการวิจัย และถ่ายทอดให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปให้เกษตรกร ได้ขยายพันธุ์ต่อไปในที่สุด ก็ประสบความสำเร็จ ในการถ่ายทอดความรู้ ไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกได้อย่างดี และสามารถทำเป็นอาชีพ ปลูกดอกเบญจมาศพันธุ์เกษตรศาสตร์ 60 เป็นการค้าต่อไป

 
ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 141 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2548