กฎหมาย . นิวเคลียร์

กฎหมายใหม่
*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
*ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

กฎกระทรวงเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี ๒ ฉบับ ดังนี้

 1. ๑. กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑

  รายละเอียด :

  ที่มา: www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/089/T_0003.PDF

 2. ๒. กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑

  รายละเอียด : การจัดการกากกัมมันตรังสี หมายความว่า กระบวนการรวบรวม คัดแยก จำแนก จัดเก็บ บำบัด ปรับสภาพ หรือขจัดกากกัมมันตรังสี และให้หมายความรวมถึงการขนส่งและการดำเนินการใด ๆ ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว
  กากกัมมันตรังสีจำแนกตามค่าครึ่งชีวิตและระดับค่ากัมมันตภาพเป็น ๕ ประเภท

  1. (๑) กากกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้นมาก (very short lived waste : VSLW)
  2. (๒) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพต่ามาก (very low level waste : VLLW)
  3. (๓) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพต่า (low level waste : LLW)
  4. (๔) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพปานกลาง (intermediate level waste : ILW)
  5. (๕) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพสูง (high level waste : HLW)

  ที่มา: www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/089/T_0007.PDF


  www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/089/T_0003.PDF

  www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/089/T_0007.PDF