คณะกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์ โดยการเลือกตั้งจากการลงคะแนนของสมาชิก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำวาระ ปี 2559-2560
ซึ่งมี รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู เป็นนายกสมาคมฯ
ประกอบด้วย

  คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายสุชาติ มงคลพันธุ์
รศ.ดร. ธัชชัย สุมิตร
ศ.ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
     
นายวิเชียร อธิสุข
ผศ.ดร.บุญส่ง ศิวโมกษธรรม
ดร.อาชอำพล ขัมพานนท์
     
นายสุพิณ ปัญญามาก
ผศ.ดร.สมพร จองคำ
ศ.ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์
     
ผศ.ปรีชา การสุทธิ์
Prof. Dr. Amares Chatt
นายมานิตย์ ซ้อนสุข
     
  คณะกรรมการบริหาร
รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู
นายกสมาคม
     
ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์
อุปนายกสมาคม(1)
ดร.วันทนีย์ จองคำ
อุปนายกสมาคม(2)
ผศ.รัจนา ชินพิทักษ์
เลขาธิการ
     

ดร.ปานทิพย์ อัมพรรัตน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ
เหรัญญิก
รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์
ประธานฝ่ายวิชาการ
     
ดร.อุษา กัลลประวิทย์
ปฏิคม
นายวิเชียร รตนธงชัย
นายทะเบียน
นายเชาวน์ รอดทองคำ
กรรมการ
   
รศ.ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต
กรรมการ
นางวไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์
กรรมการ
ดร.กนกพร บุญศิริชัย
กรรมการ
     
นางสาวสุนันทา ภัทรชาคร
กรรมการ
นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
กรรมการ
นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข
กรรมการ