สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand
หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link ติดต่อเรา

คณะกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย


ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์
โดยการเลือกตั้งจากการลงคะแนนของสมาชิก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำวาระ ปี 2559-2560
ซึ่งมี รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู เป็นนายกสมาคมฯ

ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา


นายสุชาติ มงคลพันธุ์


รศ.ดร. ธัชชัย สุมิตร


ศ.ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง


นายวิเชียร อธิสุข


นายสุพิณ ปัญญามาก


ผศ.ดร.สมพร จองคำ


ศ.ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์


ผศ.ปรีชา การสุทธิ์


Prof. Dr. Amares Chatt


นายมานิตย์ ซ้อนสุข

คณะกรรมการบริหาร


รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู
นายกสมาคม


ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์
อุปนายกสมาคม(1)


ดร.วันทนีย์ จองคำ
อุปนายกสมาคม(2)


ผศ.รัจนา ชินพิทักษ์
เลขาธิการ


ดร.ปานทิพย์ อัมพรรัตน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ


ผศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ
เหรัญญิก


รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์
ประธานฝ่ายวิชาการ


ดร.อุษา กัลลประวิทย์
ปฏิคมนายทะเบียน


นายเชาวน์ รอดทองคำ
กรรมการ


รศ.ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต
กรรมการ


นางวไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์
กรรมการ


นางสาวสุนันทา ภัทรชาคร
กรรมการ


นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
กรรมการ


นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข
กรรมการ