สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand
หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link ติดต่อเรา

คณะกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย


ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์
โดยการเลือกตั้งจากการลงคะแนนของสมาชิก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำวาระ ปี 2562-2563
ซึ่งมี รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู เป็นนายกสมาคมฯ

ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา


นายสุชาติ มงคลพันธุ์


รศ.ดร. ธัชชัย สุมิตร


ศ.ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง


นายวิเชียร อธิสุข


นายสุพิณ ปัญญามาก


ผศ.ดร.สมพร จองคำ


ศ.ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์


ผศ.ปรีชา การสุทธิ์


Prof. Dr. Amares Chatt


นายมานิตย์ ซ้อนสุข


นายกษิต ภิรมย์

คณะกรรมการบริหาร


รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู
นายกสมาคม


ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์
อุปนายกสมาคม(1)


ผศ.รัจนา ชินพิทักษ์
อุปนายกสมาคม(2)


นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล
เลขาธิการ


ดร.อุษา กัลลประวิทย์
ปฏิคม – การต่างประเทศ


ผศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ
เหรัญญิก


รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์
ประธานฝ่ายวิชาการ


ดร.พรรณี แสงแก้ว
บรรณาธิการ – ประชาสัมพันธ์


ดร.ปานทิพย์ อัมพรรัตน์
นายทะเบียน


นายวสุ ศรีสนั่น
บรรณารักษ์


ดร.วันทนีย์ จองคำ
กรรมการ


ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา
กรรมการ


นายพงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1 11 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 2 11 มิถุนายน 2562