วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
   
 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 (ไฟล์ทั้งฉบับ)

 

บทบรรณาธิการ

 
 1. การประเมินหาขอบเขตพื้นที่ควบคุมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศไทยเบื้องต้น: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  (นิธิมา หล่อใจ และ ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง)
 2. อิทธิพลของระยะเวลาการอุ่นเครื่องต่อการวัดกัมมันตภาพรังสี ด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์
  (กิตติพงษ์ ทองกล่ำ, วิโรจน์ ช่างม่วง และพุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์)
 3. การเตรียมสารเคลือบผิวในกลุ่มยูรีเทนอะคริเลตสาหรับเคลือบผิวเหล็ก ด้วยอิเล็กตรอนบีมเคียวริง
  (วิจักษณ์ คุปตะเวทิน และ ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล)
 4. การขึ้นรูปวัสดุกำบังนิวตรอนที่ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติกับยาง สังเคราะห์เอสบีอาร์และสารดูดกลืนนิวตรอน
  (ชญานิษฐ์ จำปี และ ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง)