สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand  
หน้าแรก สมาคม กรรมการ สมาฃิก กิจกรรม วิชาการ ข่าว เอกสารเผยแพร่ Link E journal ติดต่อเรา

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 (ไฟล์ทั้งฉบับ)

 1. บทบรรณาธิการ
 2. การประเมินหาขอบเขตพื้นที่ควบคุมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศไทยเบื้องต้น: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  (นิธิมา หล่อใจ และ ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง)
 3. อิทธิพลของระยะเวลาการอุ่นเครื่องต่อการวัดกัมมันตภาพรังสี ด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์
  (กิตติพงษ์ ทองกล่ำ, วิโรจน์ ช่างม่วง และพุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์)
 4. การเตรียมสารเคลือบผิวในกลุ่มยูรีเทนอะคริเลตสาหรับเคลือบผิวเหล็ก ด้วยอิเล็กตรอนบีมเคียวริง
  (วิจักษณ์ คุปตะเวทิน และ ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล)
 5. การขึ้นรูปวัสดุกำบังนิวตรอนที่ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติกับยาง สังเคราะห์เอสบีอาร์และสารดูดกลืนนิวตรอน
  (ชญานิษฐ์ จำปี และ ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง)