โพแทสเซียม-40 (Potassium-40)

โพแทสเซียม (K) คือธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการในปริมาณมาก และหน้าที่สำคัญของโพแทสเซียม (K) คือ การเจริญเติบโตของพืช โพแทสเซียม (K) เป็นธาตุที่พบมากเป็นอันดับที่ 7 บนพื้นโลก โพแทสเซียม(K) ในธรรมชาตินั้นมีอยู่ 3 ไอโซโทป ได้แก่ K- 39 มีอยู่ในธรรมชาติ 93.26 % K- 40 มีอยู่ในธรรมชาติ 0.012% และ K- 41 มีอยู่ในธรรมชาติ 6.73%

K- 40 มีอยู่ในธรรมชาติ 0.012% มีค่าครึ่งชีวิต 1.277 x 10^9 ปี สลายให้อนุภาคเบต้า กลายเป็น Ca-40 ให้พลังงาน 1.311 MeV และเกิดปฏิกิริยาการจับอิเล็กตรอน(Electron Capture) กลายเป็น Ar-40 และปลดปล่อยรังสีแกมมาพลังงาน 1.460 MeV ซึ่งมีอัตราการสลายตัวดังรูปต่อไปนี้

Potassium (K) is a main nutritional element that plants need in large amount. The main function of potassium is to stimulate plant growth. Potassium is the 7th most abundant element on Earth. There are three natural isotopes: K-39 (93.26%), K-40 (0.012%), and K-41 (6.73%).

Half-life of radioactive K-40 is 1.277x10^9 years. It emits beta particle, and turns into Ca-40. The energy of the decay is 1.311 MeV. Electron capture is another possible decay mode, which turns K-40 into Ar-40 and releases a 1.460 MeV gamma ray.

The decay modes can be illustrated by the following diagram.


Figure 1 Decay diagram of potassium-40

by สมชาติ ปรางค์นอก Somchat Prangnok (Rajabhat Nakorn Ratchasima)
ฝึกงาน ม.ค.-มี.ค. 2552 @ สทน. วิทยาการก้าวหน้า
advisor: รพพน พิชา Roppon Picha


back to NST homepage