facebook
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559
The Recent Status of Nuclear Technology Development in Thailand
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดทัศนศึกษาด้านพลังงาน 19-23 ก.พ. 2559
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559  หรือ SETA 2016 
คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
Presentaion: Ionzing radiation, เขื่อนไซยะบุรี & Tohoku University
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ทัศนศึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2558
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภัยจริงหรือ” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 352 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สมาคมนิวเคลียร์ฯ จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จตุจักร กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์ฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

บทความที่ผ่านมาทั้งหมด เปิดดูได้ที่หน้า วิชาการ

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Internation Atomic Energy Agency
pacific nuclear council
American Nuclear Society
International Nuclear Socities Council
world nuclear
Europe Nuclear Societies
Atomic energy Society of Japan
korean nuclear society
chinese nuclear society

 

ที่ทำการ ... สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
02 4019889 ต่อ 5912, 5924 โทรสาร 02-5790220
Email adress: l.sirinart@gmail.com

Office: Nuclear Soceity of Thailand (NST),
Office of Atoms for Peace (OAP)
16 VibhawadeeRangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel. 662-4019889 ext 5912, 5924 Fax. 662-5790220
Email adress:l.sirinart@gmail.com

แผนที่

QR Code