สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand
หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link ติดต่อเรา


เครือข่ายความร่วมือ


Link หน่วยงานต่างๆ

Face Book:

Thai Nuclear Club Thai Nuclear Club นิวเคลียร์เปลี่ยนโลก
สทน.: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน.: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


World Wide Web:

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อว.: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงพลังงาน พน.: กระทรวงพลังงาน
สทน.: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปส.: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฟผ.: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส.ว.ท.:สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมฟิสิกส์ไทย
ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ความรู้ว ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี STKC กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
Internation Atomic Energy Agency IAEA: Internation Atomic Energy Agency
chinese nuclear society CNS: Chinese nuclear society
JAIF International Cooperation Center JICC: JAIF International Cooperation Center
Japan Atomic Industrial Forum, Inc. Japan Atomic Industrial Forum, Inc.
korean nuclear society KNS: Korean Nuclear Society
pacific nuclear council PNC: The Pacific Nuclear Council
American Nuclear Society ANS: American Nuclear Society
International Nuclear Socities Council INSC: International Nuclear Socities Council
world nuclear WNA: World Nuclear Association
Europe Nuclear Societies ENS: European Nuclear Society
Atomic energy Society of Japan AESJ: Atomic energy Society of Japan
CNS: Canadian Nuclear Society
Canadian Nuclear Association
CERN: European Council for Nuclear Research
OECD-NEA: Economic Co-operation and Development - The Nuclear Energy Agency
ANA: The Australian Nuclear Association