รายชื่อสมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
 
หน้า 1 2 2561 2562

หมายเลขสมาชิก
ชื่อสมาชิก
หน่วยงาน / ที่อยู่
1
นาง พรศรี  พลพงษ์ ถ.งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
2
นางสาว จารุณี  ไกรแก้ว สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
5
นาง สุชาดา เสกสรรค์วิริยะ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
6
นาย ฌานินทร์ พันธรักษ์ราชเดช แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
11
นาย เชาวน์ รอดทองคำ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
15
นาง วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
18
นาย สมพร จองคำ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
19
นาง ยุรีพร ปัญญาทิพย์สกุล สะพานสูง กทม.
21
นาง ปานจิต ฐานีพานิชสกุล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
24
นาย สุรชัย พงษ์เจริญสุข ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
26
นาย พูลสุข พงษ์พัฒน์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
33
นาย สุรพงษ์  พิมพฺจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
34
นาง อัจฉรา แสงอริยวนิช ถ.รัชดาภิเษก บางซื่อ
35
นาย วิเชียร รตนธงชัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
37
นางสาว นิภาวรรณ ปรมาธิกุล สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
44
นาย ศักดา เจริญ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
48
นาง เสาวพงศ์ เจริญ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
49
นางสาว พิริยาธร สุวรรณมาลา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
51
นางสาว อรรจยา มาลากรอง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
56
นาย สุริยะ ปัจฉา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
61
นาง วรรณา เชื้ออินต๊ะ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
64
นาย ยุทธพงศ์ บุษมงคล สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
67
นางสาว อุษา กัลลประวิทย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
71
นาย วันชัย ธรรมวานิช สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
72
นาย วสุ ศรีสนั่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
77
นาย สิริพล เชื้ออินต๊ะ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
78
นางสาว สุนันทา ภัทรชาคร แจ้งวัฒนะ  อ.ปากเกร็ด
79
นาย ยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
80
นาย พูลศิริ อิงตระกูล ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง
83
นาย สมาน อิงไธสง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
84
นาง สิรินาฎ เลาหะโรจนพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
90
นาง วชิรา พริ้งศุลกะ ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว
93
นาง อาภรณ์ บุษมงคล สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
95
นาง สุชาดา พงษ์พัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
100
นาง เพ็ญทิพย์ คุณารกษ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
103
นาย ลภชัย ศิริภิรมย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
126
นาย ธนเดช สินธุเสก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
138
นาง จินตนา เหล่าไพบูลย์ ม.อุบลราชธานี
142
นาย ดนัย ลีลาสมศิริ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
144
น.พ. สมคิด เพ็ญพัธนกุล ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง
149
ศ.นพ. ร่มไทร สุวรรณิก รพ.ศิรราช ม.มหิดล
156
นาง กอปร์กิจ เชิดชู ม.มหิดล
160
ผศ. ดร. วิจิตร เกิดผล ม.ขอนแก่น
166
นาง วิไลลักษณ์ พันธุ์แพ ม. เชียงใหม่
180
รศ.พล.ต.ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
200
รศ. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
204
นาง ปทุม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรมวิชาการเกษตร
215
นาง วิไลลักษณ์ สมมุติ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
222
นาย นิรันดร์ วินิชาคม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
228
ผศ. รัจนา ชินพิทักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
231
นาย สมจิตต์ ปาละกาศ ม. เกษตรศาสตร์
232
นาย วิวัฒน์ พฤกษะวัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
237
รอ. วรพจน์ โพธิกนิษฐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
238
นาย สุวพันธ์ นิลายน จรัลสนิทวงศ์ บางกอกน้อย
250
นาย วิเชียร อธิสุข บางยี่ขัน บางพลัด
283
นาย ฐานวีร์  โชติจารุสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
295
นาย วิโรจน์ ธีระแนว อ. เมือง นนทบุรี
306
นาย วันชัย สุ่มเล็ก ม.ขอนแก่น
309
รศ.ดร. ธัชชัย สุมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
310
รศ.ดร. สุพิชชา จันทรโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
312
รศ. นเรศร์ จันทน์ขาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
314
ผศ. สุวิทย์ ปุณณชัยยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
316
รศ. สุดา เกียรติกำจรวงศ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
321
รศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ม. เชียงใหม่
324
นาง สาหร่าย คุณีพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
328
นาย ประสงค์ เกษราธิคุณ ม.สงขลานครินทร์
352
ผศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ ม.สงขลานครินทร์
353
นาย สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
359
นางสาว มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
362
นาย บุญส่ง ศิวโมกษธรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
368
น.อ.หญิง สุรางค์ โทณานนท์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
369
น.ท.หญิง ทิพวิมล ทองอ่อน โรงเรียนนายเรืออากาศ
396
นาง อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ ม.เกษตรศาสตร์
397
ศ.ดร. สิรนุช ลามศรีจันทร์ ม.เกษตรศาสตร์
400
นาง เสาวภา ณ นคร กระทรวงศึกษาธิการ
402
นาย อิทธิพล นัยบุตร วิทยาลัยคูรเทพสตรี
404
นาย รพพน พิชา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
412
นางสาว กนกพร บุญศิริชัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
415
นาง ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
431
นาง
จินตนา พงษ์สุริยะวรรณ
442
นาง ประเทือง กาเรโกส ถนนศรีวรา ต.วังทนะ กรุงเทพฯ
445
นาย ภราดร บินสหัส อ.เมือง สงขลา
446
นาย อาชอำพล ขัมพานนท์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ
448
นางสาว กริยาพร สองเมือง ม.มหิดล
454
ดร. จารุณีย์ ทองผาสุก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
458
พ.อ.หญิง อัจฉรา วีระประสิทธิ์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
461
นาย จเด็จ เย็นใจ คลองกุ่ม บึ่งกุม กรุงเทพฯ
462
นาย สราวุฒิ พรหมเมศร์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
463
นาย มานิตย์ ซ้อนสุข สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
466
นางสาว กรรณิกา สุขนิตย์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์
468
นาย อรุณ อัครวโรทัย บางกะปิ กรุงเทพฯ
469
นาง อรรณพ นิโครธานนท์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
471
นาง นภาพร พานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
475
นาย ธงชัย สุดประเสริฐ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
479
นาง ภัชญา เสาเวียง สถาบันราชภัฎสุรินทร์
485
นาย วัชรา ปลัดคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
487
นาย โกวิทย์ นุชประมูล สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
488
นางสาว กุณฑลี สิงหเสนี ม.เกษตรศาสตร์
491
นาง ชยาพร วัฒนศิริ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
493
นาย เทิดทูน ทองเจิม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
495
นาง ทิพวรรณ ศรีสานติวงศ์
498
นาง บุปผาชาติ พงษ์ประดิษฐ์ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
502
นาง พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง มหาวิทยาลัยมหิดล
503
นาย พีรศักดิ์ แสงอรุณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา
505
รศ.พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
506
นาง มาลี กลิ่นกุหลาบ สถาบันราชภัฎพระนคร
507
นางสาว ยุพา จันทะชุม มหาวิทยาลัยมหิดล
508
นาย รันบีร ซิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
514
นาง สุขใจ สมพงษ์พันธุ์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์
515
นาง โสภา สิมะรักษ์อำไพ สถาบันราชภัฎสุรินทร์
519
นาย สุธี เพชราวุธ สถาบันราชภัฎพระนคร
522
นางสาว อริษฏ์ สิรินันทวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
525
ดร. มยุรพันธุ์ สัจจกุลนุกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
527
นาย จรรยปกรณ์ เนื่องฤทธิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
531
นาย อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
532
นาง ปาริชาติ บุญทิคำ ม.รามคำแหง
535
นาย สุพิณ ปัญญามาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
536
นาย วิศิษฐ ทวีปรังษีพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
538
นาย อุริช อัชชโคสิต เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
539
Mr. Esam HUSSEIN ศูนย์วิจัยซิงโครตรอนแห่งชาติ
544
นาย ปรีชา การสุทธิ์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 7 นนทบุรี
545
นาย เกรียงกร เพชรบุตร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
547
พ.อ.หญิง สุเพ็ญ ภัทรกิจวานิช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
558
นางสาว ศศิธร ตั้งศิริเจริญ อ.บางรัก กรุงเทพฯ
588
นาย วิทวัส พิสิษฐ์จำนง อ.เมือง ตรัง
595
นาย อภิชัย ทานยก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
596
นางสาว ดารณี แคลปม์ บริษัท กมลสุโกศล อีเล็คทริค จำกัด
614
นาย อัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล บริษัท กมลสุโกศล อีเล็คทริค จำกัด
615
นาง วลีรัตน์ วงศ์มาศา มหาวิทยาลัยมหิดล
619
นางสาว อุษณีย์ สันตติวงศ์ไชย อ.สนามไชยเขต ฉะเชิงทรา
620
ผ.ศ. นพวรรณ ศรีรัตนประสิทธิ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
668
นาย พิทักษ์ รอดรัตน์ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
708
นาง สินีนาถ จริยโชติเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
709
นาย สุรพงษ์ เอี่ยมขอพึ่ง ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
711
นาย สมชาย พงษ์เกษม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
713
นางสาว จิระวัลย์ เพ็ฒไพศิษฎ์ บางพลัด กรุงเทพฯ
717
นาง จิราวรรณ ประชาสิทธิศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต1 บางเขน
719
พญ. ละยิ้ม ทิพสิงห์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
723
นาย สุมล ใจมล อ.บางกรวย นนทบุรี
725
นาง สายรุ้ง วินิชาคม อ.เมือง ปทุมธานี
736
นางสาว จีระรัตน์ จีระมะกร ม.มหิดล
741
นางสาว นัฐสุภา วารัญญานนท์
743
ดร. กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
745
นาย สาโรจน์ วรรณพฤกษ์ โรงพยาบาลศิริราช
746
นาง วัลยารัตน์ นาโคศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล
747
นาย วิทิต เกษคุปต์ ซอยงามวงศ์วาน 25 ถนนงามวงค์วาน
752
นาง พรรณี พักคง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
760
นางสาว วารุณี  เตยโพธิ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
763
นางสาว จิราภา แจ่มมั่งคั่ง บริษัทการบินไทย
767
ผช. เพ็ญพิตร  ประคองจิต มหาลัยเกษตรศาสตร์
768
ดร. ชวินท์ ธัมมนันท์กุล G-Soft Co. Ltd.
769
นาย ไพรัช สายวิรุณพร มหาวิทยามหิดล
770
นาง ชมเดือน ศตวุฒิ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด
772
นาย นิกร สุขปรุง สถาบันราชภัฏสกลนคร
773
นาย สำเภา ดำเนินพิริยะกุล หจก. บางกอกเคมาร์ท
774
ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
779
นาย จตุรภุช  แดงเนียม อ. บางบ่อ สมุทรปราการ
817
ศ. มณีวรรณ กมลพัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
818
นาย ธนพล  คงชล จอมทอง กรุงเทพฯ
819
นพ. นพชัย  ประชาสิทธิศักดิ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
829
นาง พัทธนันท์ พิมพ์ทองงาม ต. เขาสามยอด อ. เมือง ลพบุรี
836
นาย นรินทร์  คล้ายสุบรรณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
837
นาย ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์ ดินแดง กรุงเทพฯ
838
นาย ทิษณุ สว่างศรี ต. สามชุก อ. สามชุก สุพรรณบุรี
839
ดร. นคร  ไพศาลกิตติสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
842
นาย พงษ์ยุทธ ศรีพลอย ต. ปากเพรียง อ. เมือง สระบุรี นครราชสีมา
845
นางสาว บุญญาพัฒน์ โชคชัย ต. จอหอ อ. เมือง นครราชสีมา
848
นาย เสรี เรืองดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
858
นางสาว ดวงแข จงเจริญ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
874
นางสาว สุชาดา ปัทมเจริญ โรงเรียนพิมายวิทยา
879
นาง ปริศนา ศิริพงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง
880
นางสาว นิตยา สมพิทักษ์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเขเจ้าพระยา
883
นางสาว วรรณา เฟื่องฟู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
895
นาย ทรงวุฒิ สันตยากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
906
นาง สุนี คิ้ววิจิตร โรงเรียนบางละมุง
919
นางสาว ปรารถนา คิ้วสุวรรณ ต. คูคต อ. ลำลูกกา ปทุมธานี
920
นาย มนต์ชัย ราบรืนทวีสุข ดอนเมือง กรุงเทพฯ
921
นาย รัชกิจ วิรัชกุล บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
923
นาง ช่อทพย์ มงคลมาลย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
925
นาย เทวินทร์ ทิพย์เวศ อ. เมือง ชลบุรี
934
นางสาว อนัญญา เรืองมา ห้วยแขวง กรุงเทพฯ
938
นาย ชัยวัฒน์ มั่นเจริญ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
939
นางสาว เกศินี เหมวิเชียร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
940
บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
948
นาย แสงปัญญา ชาติชำนิ ต.ปลายบาง  อ.บางกรวย นนทบุรี
994
นาย รัชชัย  ฟุ้งกลิ่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1005
นาย พงศาล  มีคุณสมบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1021
นาย สายัน พะยอม โรงเรียนบึงกาฬ
1032
นาย อภิเชษฐ์  มณีวงษ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1040
นาย พิบูลย์  บัวแช่ม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1047
นาย ดุลยพงส์  วงศ์แสวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1050
Dr. Akira Nomura สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
1052
นาง ดุษฎี ทันตวิวัฒนานนท์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1053
นางสาว ดวงกมล วิรุฬห์อุดมผล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
1056
นาง วันวิสา สุดประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1057
นาย อนันต์  แดงฉ่ำ ต. วังศาลา อ. ท่าม่วง กาญจนบุรี
1059
นาย ราเชนทร์ โกศัลวิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1062
นาย อภิชัย จันทรมาศ ต. คูคต อ. ลำลูกกา ปทุมธานี
1064
ดร. อภิสิทธิ์ ปัจฉิมพัทธพงษ์ อ. บางกรวย นนทบุรี
1065
นาย ธนรรจน์  แสงจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1066
นางสาว นทีกูล   เกรียงชัยพร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1067
นาย ชนาธิป  ทิพยกุล สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1068
นาย ทิเดช  เอี่ยมสาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1069
นาย ธเนศ  สุจารีกุล สำนักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
1077
นางสาว กฤษณา  จอมพระ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1091
นางสาว รมิตา  ปีนสุวรรณคุปต์ แขวงดินแดง  เขตดินแดง
1092
นางสาว ฐานิดา  ภักดีวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
1093
นาย ปพน  เผือกคะเชนทร์ สำนักงานปราณูเพื่อสันติ
1094
นางสาว ธันยธรณ์  นันทวรศิลป์ สำนักงานปราณูเพื่อสันติ
1095
นางสาว ปริญญา  อินทร์คง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1096
นาย ณรงค์  ปะภายนตร์ บริษัทมารูเบนิคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)  จำกัด
1097
นาย พันธุ์ศักดิ์  โกเมศ ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี
1098
นาย ธงชัย  นิวิฐจรรยงค์ การไฟฟ้าฝ่ายฝ่ายผลิตแห่งประเศตไทย
1099
ดร. กมล  ตรรกบุตร การไฟฟ้าฝ่ายฝ่ายผลิตแห่งประเศตไทย
1100
นาย ขันติพล  วัชรานาถ บางพลัด กรุงเทพฯ
1104
นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
1105
นาง เปรมใจ  เอี่ยมขอพึ่ง บริษัทเอ็นซิสเทคโนโลยี่ จำกัด
1106
นาง นันทวรรณ  ยะอนันต์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1107
นางสาว ณัฏฐ์ธน   โยคจักษุศรี ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
1108
นางสาว วิไลรัตน์   สุจริต ถ.บางกรวย - ไทรน้อย  ตไทรน้อย อ.ไทรน้อย
1109
นาย จุมพฎ  จำเนียน ถ.ดำรงพัฒนา  ต.บ้านนา  อ.จะนะ
1110
นาย วิวัฒน์  ชุติประภัสร์ TOYOTA  (TMAP) แขวงบางนา  เขตบางนา
1111
นางสาว ปีนหทัย  วะนะสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1112
นาย ภานุวัฒน์  ศรีหมอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1113
นาย อิศรา  อิศรางกูร ณ อยุธยา รพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1114
นางสาว ศิริกุล  กาญจนปฐมพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1115
นางสาว สุรางค์รัตน์  ต้นหลุบเลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1116
นางสาว ชาลินี  ธนทรัพย์สมบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1117
นาย เจตรจันทร์  จันทร์นุ้ย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1118
ว่าที่ ร.ต. พิเนส  มหัทธัมธนันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1119
นางสาว ลีดา  มัตรายน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1120
นาย กอบชัย  จันทร์ศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1121
นาย วสันต์  วงศ์สิโรจน์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1122
นาย วาที  เลาหะโรจนพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1123
นาย โสวุฒิ  ทองประจวบโชค ม. เกษตรศาสตร์
1124
นาย สมคิด  เชาช่างเหล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1125
นางสาว ภัทรา  ศรีสวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1126
นาย เฉลิมพงษ์  โพธิ์ลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1127
นางสาว นภากาญจน์  สุวรรณคช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1128
นางสาว ชมลทิพย์  พลอยกระจ่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1129
นางสาว กาญจนา  กิติดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1130
นางสาว นัฐพร  คำวัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1131
นางสาว วรีภรณ์  รัตนิตสัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1132
นาย สุ่น  แก้วชาญศิลป์ GIOW  GROUP
1133
นางสาว ศรุดา  พนมวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1134
พ.ต. พิพัฒน์ ศรพรหม กรุงเทพฯ
1135
รศ.ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน กรุงเทพฯ
1136
ศ.ดร. วุฑฒิ พันธุมนาวิน กรุงเทพฯ
1137
นาง จริญญา ถนอมคีบ สมุทรปราการ
1138
นางสาว แสนสุข เวชการัณย์ สถาบันเทคโนลียีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1139
นางสาว สุนันท์ สมจิตร สถาบันเทคโนลียีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1140
นาย ไพรัช ศรีโยธา นนทบรี
1143
รศ.ดร. สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1144
นาย พงษ์แพทย์ เพ่งกาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1145
นางสาว วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1146
นางสาว รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1147
นางสาว เสาวนีย์ อัศวพาติบุญ กรุงเทพฯ
1149
นาย ทวี ศิริอุดมรัตน์ นนทบุรี
1150
นาย ประจักษ์ ชินอมรพงษ์ กรุงเทพฯ