รายชื่อสมาชิกรายปี สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
2561 - 2562
หมายเลข สมาชิก ชื่อสมาชิก หน่วยงาน / ที่อยู่ สมาชิกภาพ
       
6112 นาง จงกล เที่ยงดาห์    สามัญ
6113 นาย อนันต์ชัย เที่ยงดาห์    สามัญ
6114 นาย ยงยุทธ จารุนุช    สามัญ
6115 นาง สุวรรณา จารุนุช    สามัญ
6116 นางสาว เพ็ญพรรณ อัศวกุล    สามัญ
6117 นางสาว สมทรง อัศวกุล    สามัญ
6118 นางสาว ประภาศรี อัศวกุล    สามัญ
6119 น.ส. เศาวนิต เศาณานนท์    สามัญ
6120 นาง สุภาวดี มีสมยา    สามัญ
6123 นาย ชเนศวร เติมวงศ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สามัญ