ข่าวสมาคมนิวเคลียร์ฯ
สหประชาชาติกำหนดให้ 2005 เป็นปีแห่งฟิสิกส์ของโลก (World Year of Physics 2005)
ภาพจากงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 และประชุมวิชาการ เรื่อง "นิวเคลียร์เกาหลี" เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ม.ค. 2548 ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 22 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
จดหมายข่าว สมาคมนิวเคลียร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ธ.ค. 2547 (1.8 Mb)