สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ China General Nuclear Power Group (CGN) ต้อนรับคณาจารย์จาก Tsinghua University เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในงาน มีการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการ และประชาสัมพันธ์โครงการ "Tsinghua University International Master's Program in Nuclear Engineering and Management 2018" โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 45 คน และมีนิสิตจากประเทศไทยเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ รวม 5 คน
ทั้งนี้ มีการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ Sandwich Program ระหว่าง Tsuinghua University กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ On-the-job-training สำหรับบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติและสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติด้วย


ผู้เข้าร่วมประชุม 45 คน
ผู้แทนจาก สนท.
นศ. มข.1 มก. 4 เข้าสัมภาษณ์