การประชุมผู้แทนประเทศสมาชิกของข้อตกลง RCA ครั้งที่ 28
(28th Meeting of National RCA Representatives)

 
   
 
OAP
 
IAEA
 
RCA
 

สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงความร่วมมือระดับภูมิภาคสำหรับการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (The Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology for Asia and the Pacific : RCA) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงร่วมกับ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการประชุมผู้แทนประเทศสมาชิกของข้อตกลง RCA ครั้งที่ 28 (28th Meeting of National RCA Representatives) ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน ตามโครงการความร่วมมือฯ อนุมัติกิจกรรมภายใต้โครงการ และพิจารณาประเด็นทางนโยบาย การจัดการโดยรวมการวางแผน รวมถึงการพัฒนาและประสานงานด้านกลยุทธ์ในการจัดสรรงบประมาณ

 

ลักษณะการประชุมประกอบด้วย การประชุมตามวาระหลัก การบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศ การแสดงนิทรรศการผลงานของประเทศสมาชิกต่างๆ และการเยี่ยมชมกิจการของ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากประเทศสมาชิก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทบวงการฯ และสำนักงาน RCA ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 35 คน

ความตกลง RCA เป็นความตกลง ระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกทบวงการฯ ในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 17 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียตนาม และไทย