ในปี 2008 มีเครื่องปฏิกรณ์หยุดลง 3 เครื่อง กำลังสร้างใหม่ 10 เครื่อง

World Nuclear News, 5 Jan 2009

ในปี 2008 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโลกได้ปิดลง (shutdown) 3 เครื่อง ถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ใดเริ่มขึ้นในปีที่แล้ว แต่ก็จะมีการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขึ้นไหม่อีก 10 เครื่องด้วยกัน ขณะที่การเพิ่มกำลังของเครื่องที่ใช้ในการปฏิบัติการอยู่ ก็จะทำให้มีการผลิตพลังงานรวมเพิ่มมากขึ้น

เครื่องโบฮูนิค (Bohunics) 2 เป็นเครื่องขนาด 408 MWe ซึ่งเป็นหน่วยที่สองของโรงไฟฟ้า V1 ในสโลวาเกียได้ปิดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นข้อตกลงตามที่ประเทศได้เข้าสู่ สหภาพยุโรป (EU) โรงไฟฟ้า V1 ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบ VVER-440 รุ่น 230 สองหน่วย ซึ่งหน่วยแรกได้ปิดลงในเดือนธันวาคม ปี 2006 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการที่สโลวาเกียเข้าสู่ EU เช่นกัน

ลูโบเมอร์ จาห์นาเทค (Lubomir Jahnatek) รัฐมนตรีของสโลวาเีเกียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ตอนนี้สโลวาเกียก็ตอบรับกับความรับผิดชอบของ EU และ ได้ปิดเครื่องปฏิกรณ์ซึ่งสร้างในสมัยของโซเวียตลง โดย EU ต้องการให้ปิดเครื่องเหล่านั้น โดยกล่าวว่าเครื่องเหล่านั้นไม่อาจถูกปรับปรุงให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม สโลวาเกียได้ยืนยันว่าเครื่องเหล่านี้มีความปลอดภัย และน่าจะทำงานได้อีกอย่างน้อย 10-15 ปี

ในขณะเดียวกัน มีการดำเนินการก่อสร้างต่อสำหรับเครื่อง Mochovce 3 และ 4 ของสโลวาเกีย เครื่องปฏิิกรณ์สองเครื่องนี้ ได้เริ่มสร้างใน ค.ศ. 1986 โดยผู้รับเหมาโซเวียต แต่ได้หยุดไปในปี 1992 ได้มีแผนการที่จะปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ทันสมัย ซึ่งได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรป และการก่อสร้างก็ได้เริ่มใหม่ในวันที่ 4 พ.ย. 2008 เครื่องแต่ละเครื่องนี้จะเพิ่มกำลัง 440 MWe ให้กับการผลิตไฟฟ้าของสโลวาเกีย และทำให้ประเทศกลับมาเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้าได้อีก เมื่อการก่อสร้างสิ้นสุดลงในปี 2012 และ 2013

ในปี 2008 มีการเริ่มต้นสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ 10 เครื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นในเอเชีย รวมทั้งในรัสเซีย ในจีนนั้น สร้างขึ้นใหม่จำนวน 6 แห่ง คือ Hongyanhe 1, Fuqing 1, Ningde 1 แ ละ 2, Yangjiang 1, and Fangjiashan 1 ในเกาหลีใต้นั้น สร้างที่ ชินวอนซอง 2 (Shin Wonsong 2) และชินโกริ 1 (Shin Kori 1) ในรัสเซีย ก็ได้มีการสร้างขึ้นอีก 2 แห่ง คือ Leningrad II-1 แ ละ Novovoronezh II-1 อย่างต่อเนื่อง จากการส่งเสริมการสร้างนั้นทำให้ตัวเลขของเครื่องปฏิกรณ์ของโลกเพิ่มขึ้นถึง 43 เครื่ิอง (ประมาณ 37.6 GWe) มากกว่าเดิม 33 เครื่อง (ประมาณ 26.6 GWe)

ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท Chubu Electric Power ของญี่ปุ่นได้ประกาศว่าเครื่องปฏิกรณ์ 2 เครื่องได้ปิดลงที่ Hamaoka หน่วยที่ 1 และ 2 ที่เริ่มตั้งขึ้นในปี 1973 และ 1978 มีขนาด 540 MWe และ 840 MWe ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงหลังจากเดือนกรกฎาคม 2007 ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งการเกิดแผ่นดินไหวที่ Niigata Chuetsu โดยจะมีการสร้างเครื่องปฏิกรณ์ไหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม

ในอินเดีย เครื่องปฏิกรณ์ Kaiga 4 และ Rawatbhata 5 ซึ่งมีขนาด 202 MWe เป็นเครื่องปฏิกรณ์แบบน้ำมวลหนักความดันสูง ได้มีแผนจะเริ่มเดินเครื่องในปี 2008 แต่เกิดความล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนเชื้อเพลิง

นอกจากนี้ ยังมีราว 12 เครื่องปฏิกรณ์ใน 5 ประเทศ ได้ถูกเพิ่มกำลัง ทำให้เพิ่มขีดความสามารถรวมของเครื่องปฏิกรณ์ในปัจจุบัน


English:

2008: Three reactors shut, ten more begin construction
05 January 2009

Three old nuclear power reactors were shut down worldwide during 2008, while no new units were started up. However, construction started on ten new power reactors, whilst power uprates of several existing plants helped bolster operating capacity.

The 408 MWe Bohunice 2 reactor - the second unit of the V1 plant - in Slovakia was shut down on 31 December as a condition of the country's accession to the European Union (EU). The V1 plant comprised two VVER-440 type 230 reactors. The first unit of the plant was closed at the end of December 2006, also as part of Slovakia's entry into the EU.

Lubomir Jahnatek, Slovakia's economy minister commented, "Slovakia can now say that we have met our commitment to the EU." The EU had insisted on the closure of the Soviet-era reactors, claiming the units could not be modified to reach modern safety standards. However, having made extensive changes to the reactors, Slovakia has maintained that they were safe and could have continued operating for at least another 10-15 years.

Meanwhile, construction resumed on Slovakia's long-stalled Mochovce 3 and 4 reactors. The units were started in 1986 by Soviet contractors, but work ground to a halt in 1992. Plans to modernise safety of the unfinished units were accepted by the European Union and on 4 November 2008 construction work officially restarted. The reactors will add 440 MWe each to Slovakian generating capacity and restore its status as an electricity exporter when complete in 2012 and 2013.

Elsewhere, the construction of ten other nuclear power reactors commenced during 2008, mainly in Asia, but also in Russia. In China, construction began on six new units: Hongyanhe 1, Fuqing 1, Ningde 1 and 2, Yangjiang 1, and Fangjiashan 1. Construction also started on Shin Wolsong 2 and Shin Kori 1 in South Korea. In Russia, building of two new units began: Leningrad II-1 and Novovoronezh II-1. Together, these units have boosted the total number of new reactors under construction worldwide to 43 (with a total capacity of 37.6 GWe), up from 33 (26.6 GWe) a year earlier.

In late December, Japan's Chubu Electric Power Co announced that it had decided to permanently shut down the two oldest reactors at its Hamaoka plant. Units 1 and 2, which have generated 540 MWe and 840 MWe respectively since starting up in 1973 and 1978, required modification to meet seismic standards imposed after the July 2007 Niigata Chuetsu offshore earthquake. The company decided it was more viable to construct a new reactor at the site than to modify the existing units.

In India, Kaiga 4 and Rawatbhata 5 - both 202 MWe capacity pressurized heavy water reactors (PHWRs) - were scheduled to start up in 2008 but this had been delayed due to fuel shortages.

About a dozen power uprates during 2008 in five countries have also added to the total generating capacity of currently operating nuclear power plants.


origin: http://www.world-nuclear-news.org/newsarticle.aspx?id=24228
แปลโดย สมชาติ ปรางค์นอก (Somchat Prangnok), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นศ. ฝึกงาน ฝ่ายวิทยาการก้าวหน้า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
Jan-Mar 2009
อ. ที่ปรึกษา: รพพน พิชา (Roppon Picha)
back to front page