Nuclear Research and Developments
 
   
 
 
l
l
l
l
วทน.12
 
 
 
การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 12
6-7 กรกฎาคม 2554
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
“กึ่งศตวรรษ นิวเคลียร์ไทย กับอนาคต ในทศวรรษหน้า”
“Half Century and Upcoming Decade of Nuclear Technology in Thailand”
The 12th Conference on Nuclear Science and Technology
6-7 July 2011
Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand
 
ผลงานที่เสนอในการประชุม
#
Code
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการเกษตร
1
การพัฒนาสายพันธุ์แมลงวันผลไม้เพื่อใช้ในการจำแนกแมลงที่เป็นหมัน
2
การศึกษาวงจรชีวิตและการผสมพันธุ์ของแมลงวันผลไม้สายพันธุ์หลังขาว
3
การศึกษาผลการฉายรังสีทำหมันต่อแมลงวันผลไม้สายพันธุ์หลังขาว
4
ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่าง Bactrocera dorsalis (Hendel) สายพันธุ์หลังขาว กับสายพันธุ์จาก ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
5
การปรับปรุงไหมไทยพันธุ์สำโรง 1 โดยใช้รังสีแกมมา
6 BA06 การศึกษาผลของสารละลายโปรตีนไหมต่อคุณภาพของผลมังคุด
7 BA07 การปรับปรุงประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในกากเมล็ดสบู่ดำ ด้วยวิธีการฉายรังสีแกมมา
8 BA08 ผลของอะลูมิเนียมซัลเฟตต่อการสะสมของแคดเมียมในข้าว
    การศึกษา
9 ED01 การสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี : กรณีศึกษาเฉพาะปัญหาการปฏิบัติงาน
    สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
10 ES01 การตรวจสอบความถูกต้องของเทคนิคทางนิวเคลียร์บนแผ่นฟิล์ม CR-39 สำหรับวัดการกระจายขนาดของฝุ่นรังสีของนิวไคลด์ลูกหลานเรดอน
11 ES02 การศึกษาวิธีการประเมินความปลอดภัยโรงงานจัดการกากกัมมันตรังสี ก่อนการทิ้งกากถาวรของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ SAFRAN
12 ES03 การตรวจวัดสปีชีส์ของยูเรเนียม (VI) ในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยวิธี TRLFS
13 ES04 การประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นในตัวอย่างดินบริเวณ อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้าของจังหวัดสตูลในประเทศไทย
14 ES05 การตรวจวัดและวิเคราะห์กัมมันตภาพจำเพาะของ 238U 232Th 226Ra 40K และ137Cs ในตัวอย่างดินจากจังหวัดพัทลุง (ประเทศไทย) โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรี
15 ES06 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์ ผลิตขึ้นในตะกอนดินชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย : กรณีศึกษา จังหวัด ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช
16 ES07 การพัฒนาเรดอนและโทรอนแชมเบอร์สำหรับการปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจวัด แก๊สเรดอนและโทรอนแบบติดตั้งอยู่กับที่
17 ES08 ผลการสำรวจค่าปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วประเทศในโครงการ ทดสอบความชำนาญด้านการวัดรังสีเอกซ์ในการตรวจวินิจฉัย
18 ES09 การศึกษาสปีชีส์ของสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนในตัวอย่างที่เป็นสารละลายในน้ำ ด้วยวิธี derivatisation-solid phase extraction
19 ES10 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลและน้ำผิวดินบริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20 ES11 ความเหมาะสมของเวลาในการวัดค่า figure of merit และมวลความหนา ของตัวอย่างสำหรับ low-background alpha/beta proportional counter ในน้ำทะเล
21 ES12 การกระจายเชิงพื้นที่ของอัตราทับถมของตะกอนดินบริเวณอ่าวไทยตอนบน
22 ES13 ค่ากัมมันตภาพจำเพาะและแผนภาพทางรังสีของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U 232Th 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด จากชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต ภายหลังการเกิดสึนามิ
23 ES14 เรดอนในอากาศ น้ำพุร้อน และน้ำแร่บรรจุขวดบริเวณ ธารน้ำพุร้อน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
24 ES15 การสอบเทียบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนระดับสูง
25 ES16 การพัฒนาโปรแกรมอ่านค่าความเข้มข้นฝุ่นรังสีบีตาในอากาศแบบออนไลน์
26 ES17 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันดีเซลโดยวิธีคาร์บอน-14
27 ES18 การปรับปรุงแบบจำลองระบบน้ำบาดาลในแอ่งเชียงใหม่ด้วยเทคนิคไอโซโทป โดยเครื่องมือวิเคราะห์ไอโซโทปจากการดูดกลืนแสงเลเซอร์
#
Code
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
28
การพัฒนาเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเครื่องปฏิกรณ์น้ำมวลเบาและ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยแบบ TRIGA
29
การออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑ์สารกัมมันตรังสีในรูปของเหลวเพื่อการ ขนส่งทางบกและทางอากาศ
#
Code
การแพทย์ และสาธารณสุข
30
การเตรียมเภสัชภัณฑ์รังสีสำเร็จรูปสำหรับติดฉลากด้วย 99mTc เพื่อใช้วินิจฉัยการติดเชื้อ
31
การพัฒนากระบวนการเตรียมและประกันคุณภาพของสารเภสัชรังสี เพื่อการใช้งานทางคลินิก
32
การเตรียมสารเภสัชรังสี 188Re-HEDP และ 188Re(V)-DMSA สำหรับใช้ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดรักษาคนไข้โรคมะเร็ง
33
การขึ้นรูปแผ่นปิดแผลที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียจาก โปรตีนไหมไฟโบรอินและอนุภาคเงินนาโน
34
การพัฒนาแหล่งกำเนิดพลาสมาอุณหภูมิต่ำที่ความดันบรรยากาศแบบ โคแอ็กเซียลไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ
#
Code
พอลิเมอร์และเคมี
35
การสกัดยูเรเนียมในเค้กเหลืองจากแร่โมนาไซต์ให้มีความบริสุทธิ์สูง โดยใช้ TBP และ D2EHPA ในน้ำมันก๊าด
36
การศึกษาเปรียบเทียบการสกัดซีเรียมเข้มข้นโดยวิธีแลกเปลี่ยนไอออน และวิธีตกตะกอน
37
การใช้รังสีเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยากราฟต์พอลิเมอไรเซชันของกรดอะคริลิกบน แป้งมันสำปะหลังเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการดูดซึมสูง
38
ผลของทอเรียมและแลนทานัมต่อการดูดซับยูเรเนียมของไคโตซาน
39
การศึกษาผลของไคโตซานฉายรังสีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นพริก
40
การทำแลนทานัมให้บริสุทธิ์ในการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงโดย การบำบัดด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
41 PC07 อิทธิพลของสารออกซิไดส์ต่อการสกัดไอออนซีเรียมออกจากธาตุหายากผสม โดยใช้สารสกัด D2EHPA ในน้ำมันก๊าด
42 PC08 การสร้างเมมเบรนพอลิเอทิลีนและพอลิคาร์บอเนตรูพรุนระดับนาโน โดยการกัดรอยอนุภาคแอลฟา : ศึกษาการควบคุมขนาดรูระดับนาโน
43 PC09 การเกิดรอยทางอนุภาคโปรตอนในพลาสติกพอลิคาร์บอเนต โดยการฉายนิวตรอนจากต้นกำเนิดนิวตรอน 241Am-Be
44
แผ่นเส้นใยนาโนคอมโพสิตป้องกันรังสีเอกซ์
#
Code
วิทยาศาสตร์กายภาพ
45
การศึกษาคุณสมบัติการวัดรังสีของอิเมจิงเพลต
46
การศึกษาผลต่อการเกิดแนวต้านการสูญเสียพลังงานและอนุภาคพลาสมา อันเนื่องจากฟลักซ์ความร้อนและความไม่เสถียรของฟลักซ์ โดยใช้โมเดลแบบไบเฟอร์เคชัน
47
การทดสอบโมเดลทำนายการเกิดเพเดสทัลสำหรับพลาสมาในโหมด ประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการให้เหตุผลแบบไขว้กับโทคาแมคเจ็ต
48
อิทธิพลของสนามแม่เหล็กกับการทะลุทะลวงของเชื้อเพลิงแช่แข็งในเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชันทอร์ซูพรา
49
การวิเคราะห์แก้วโบราณในประเทศไทยโดยใช้วิธีการทางนิวเคลียร์
50
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงย่านความถี่ต่ำสำหรับการกำเนิด พลาสมาอุณหภูมิต่ำ