การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น

การเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์กับการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานชนิดอื่น เช่น แสงแดด ลม ความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ และน้ำขึ้นน้ำล

 

แหล่งพลังงาน
ข้อดี
ข้อเสีย
ถ่านหิน 1. ราคาไม่แพง
2. เหมาะสมที่จะใช้ในปริมาณมากๆ
3. มีการจ้างงานเป็นจำนวนมาก
4.มีอยู่พร้อมแล้ว และไม่มีปัญหาเรื่อง
การขนส่ง โดยเฉพาะในบางประเทศ
1. ทำให้เกิดมลภาวะในอากาศ เนื่อง
จากควันที่ถูกปล่อยจากปล่องประกอบ
ด้วย ก๊าซ CO2 SO2และ NOx
2. ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของ ชุมชนแบบเรื้อรัง
3 กากของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้ จะเป็น “เถ้า” และมีปริมาณมาก
4. ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
5. เป็นทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัด

ก๊าซธรรมชาติ 1. มีความเหมาะสมที่จะใช้ในปริมาณมากๆ 1. ทำให้เกิดมลภาวะในอากาศเช่นเดียวกับถ่านหิน คือ จะมีก๊าซ CO2 SO2และ NOx ถูกปล่อยออกมา
2. เป็นวัตถุดิบที่มีค่าในอุตสาหกรรม
3. เหมาะที่จะใช้ในการให้ความร้อนต่อ
บ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์
4.ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ความร้อนใต้พิภพ 1. เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้และมีจำนวนคงที่
2. ในระยะยาวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
3. ราคาไม่แพง
1. ใช้ได้เฉพาะในท้องถิ่นที่มีแหล่ง
ความร้อนใต้พิภพอยู่เท่านั้น
2. ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเนื่องมาจากก๊าซ
3. มีส่วนประกอบที่เป็นก๊าซพิษ และ
ก๊าซกัดกร่อน เช่น ก๊าซไข่เน่า
(H2S) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3)
และก๊าซเรดอน (Radon)
พลังน้ำ 1. นำกลับมาใช้ใหม่ได้
2. ไม่ทำให้เกิดมลภาวะ
3. เป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้ และมีอย่างต่อเนื่อง

1. การใช้พลังน้ำจะถูกจำกัดด้วยสถานที่
คือจะผลิตได้แต่เฉพาะที่ที่มี แหล่งน้ำขนาดใหญ่เท่านั้น
2. อาจก่อให้เกิดมหันตภัยขึ้นได้ใน
กรณีการพังทลายของเขื่อนกั้นน้ำ
3.เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมหันต์
4.ต้องใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง

นิวเคลียร์ 1. ราคาไม่แพง ถ้ามีการใช้มาก
2. เกือบจะเป็นทรัพยากรที่ไม่จำกัด จำนวน
ถ้าใช้วิธี Reprocess แท่งเชื้อ เพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
3. ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (greenhouse effect)
1.ต้องหาที่เก็บและจัดการกับแท่งเชื้อ เพลิงฯที่ใช้แล้ว
2. มีค่าใช้จ่ายในการปลดระวางหลัง เลิกใช้
3. นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้
4.เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
5.ต้องใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง
น้ำมัน 1. เหมาะที่จะใช้ในปริมาณมาก
2. มีแหล่งผลิตอยู่แล้วในบางประเทศ
1. ทำให้เกิดมลภาวะในอากาศ เนื่อง
จากควันที่ถูกปล่อยจากปล่อง
ประกอบด้วย CO2 SO2 และ NOx
2. ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของ ชุมชนแบบเรื้อรัง
3. ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด
4.มีประโยชน์กว่าถ้านำไปใช้ในการ
ผลิตพลาสติกเภสัชกรรม การขนส่ง
และการให้ความร้อนต่อที่อยู่อาศัย
และอาคารพาณิชย์
5.ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
6. ราคาแพง
7. แหล่งผลิตส่วนใหญ่จะอยู่แถบตะวันออกกลาง ซึ่งยังมีปัญหาเรืองการเมืองเป็นอย่างมาก
แสงอาทิตย์ 1. เป็นแหล่งพลังงานที่มีอย่างต่อเนื่อง
2. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
3. มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก และในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องการใช้พลัง งานจากแสงอาทิตย์ เช่น ดาวเทียม
1. ต้องการเนื้อที่ในการวางแผงรับ แสงอาทิตย์
2. การให้ความร้อนหรือพลังงานมีเวลา จำกัด
3. ต้องมีแหล่งเก็บสะสมพลังงาน
4. ยังมีราคาแพงมากในปัจจุบัน
คลื่น 1. นำกลับมาใช้ใหม่ได้
2.ไม่มีมลภาวะ
1. สามารถใช้ได้ในบริเวณชายฝั่งทะเล เท่านั้น
2. ยังมีราคาแพงในปัจจุบัน
ลม 1. ราคาถูก
2.นำกลับมาใช้ใหม่ได้
3.ไม่มีมลภาวะ
4. เหมาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเฉพาะที่มีลมแรงตลอดเวลา(Wind farm)
1. สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่เท่านั้น
2. ความเร็วลมต้องมากกว่า 21 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3.มีความจำเป็นต้องจัดหาระบบสำรองไว้ด้วย
4.ทำให้เกิดการรบกวนในการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์และไมโครเวฟ1