สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้
 • พัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทย
 • ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิวเคลียร์ทั้งทางการศึกษา การวิจัย การประยุกต์ และการพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน
 • แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 • ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสี และช่วยพิทักษ์ประโยชน์ ของประชาชนในด้านนิวเคลียร์
 • สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิวเคลียร์
 • ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก
  ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

คลิกเพื่อดูภาพขยาย
พันธกิจ
 • ให้ความรู้สู่ประชาชน
 • พิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของประชาชน
 • ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก กับองค์กรในต่างประเทศ
 • ส่งเสริมบทบาทการวางแผนใช้พลังงานนิวเคลียร์ของชาติ
 • พัฒนาสมาคมเพื่อให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 
ข้อบังคับสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย